Проф. Елена Обрешкова

Медицинско образование – лекар,  Медицински факултет – София /1955/; специалност по дерматология и венерология – 1966; придобиване на научна степен “кандидат на науките” – 1982; придобиване на научно звание “доцент” – 1987, “професор” – 1992; специализации – Институт по дерматология Лондон – 1 год. и краткотрайни – във Варшава, Цюрих и др. Професионална реализация: 1955 – 1959 –  здравпунктов лекар в МСЧ”Г.Димитров”- Перник, 1959 – 2000 – ординатор, асистент, ст.асистент, гл.асистент, доцент, професор в Катедра по кожни и венерически болести, Медицински факултет – София, завеждащ хистопатологична лаборатория. Член на БДД, Специализирания съвет по КВБИБЕП към ВАК, била е председател на Соф.клон на БДД и научен секретар на списанието “Дерматология и венерология”. Има над 200 научни труда, от които 109 публикации в научни списания и участия в книги.